ترمینال پایه دیسکی تیپ 3 برای نصب نرده های سیم بکسلی مورب یا برای نرده هایی که در آنها سیم بکسل از کنار پله ها نصب می شود، مناسب است.  با پیچاندن ترمینال به راحتی می توان زاویه ی دلخواه را به سیم بکسل داد.

بیشتر بدانید