نحوه ی کولیس زدن و اندازه گیری قطر سیم بکسل

قطر واقعی سیم بکسل به یک دایره محدود است که تمام رشته ها را پوشش می دهد. این بزرگترین اندازه گیری مقطعی است که در اینجا نشان داده شده است.  شما باید اندازه گیری را با کولیس با دقت انجام دهید.

تصاویر نشان دهنده روش های صحیح و غلط اندازه گیری سیم بکسل ها با تعداد حتی رشته های بیرونی را نشان می دهد.

بررسی قطر سیم بکسل قبل از نصب آن بسیار مهم و حائز اهمیت است.بنابراین میتوان از انطباق قطر سیم بکسل با مشخصات لازم برای ماشین یا دستگاه مورد نظر اطمینان حاصل نمود.اگر قطر طناب فولادی پایین تر از حد مورد لزوم باشد فشار وارد بر آن بیش از حد در نظر گرفته شده خواهد بود و احتمال پارگی آن افزایش خواهد یافت و در صورتی که قطر سیم بکسل از حد مجاز بالاتر باشد سیم بکسل یا طناب فولادی پیش از موقع مقرر فرسوده خواهد شد.علت این امر آن است که فشار و اصطکاک بالاتر از حد مجاز در شیارهای درام و چرخ طناب ،بر طناب فولادی وارد خواهد شد.

در بررسی قطر طناب فولادی باید توجه داشت که قطر واقعی آن (یعنی قطر دایره محاطی یا بزرگترین قطر مقطع سیم بکسل) اندازه گیری گردد.

اندازه گیری قطر واقعی یک سیم بکسل باید در دو نقطه از سیم که حداقل فاصله آنها از هم یک متر باشد، صورت گیرد. در هر یک از این دو نقطه باید بیشترین فاصله بین دو انتهای رشته مقابل هم با کولیس اندازه گیری شود و سپس این اندازه گیری با دو رشته عمود بر این دو تکرار گردد. میانگین چهار اندازه گیری که بدین طریق حاصل می شود این قطر معمولا دکی تفاوت قطر واقعی سیم بکسل خواهد بود. با قطر اسمی سیم بکسل ان دارد. بر طبق استانداردهای آمریکا، حد مجاز این تفاوت ها از ۱ درصد تا ۴درصد برای سیم بکسل های میلیمتری و از صفر تا ۵درصد برای سیم بکسل های اینچی خواهد بود.

برای سیم بکسل استاندارد و عمومی جهت اندازه گیری قطر، صنعت در حال تبدیل شدن به واحدهای راحت تر به متریک در طی دوره است. به عنوان مثال، یک طناب قطر 1 اینچ در متریک به 25.4 میلی متر تبدیل می شود. با استفاده از این تبدیل ، این به کل اندازه متریک تغییر می کند که تقریبا برابر با اندازه 1 “و یا 26 میلی متر است. در اندازه های کوچکتر از 5/8 ‘: قطر طناب به نزدیک به 0.5 میلی متر گرد شده است.

برای سیم بکسل استاندارد و عمومی جهت اندازه گیری قطر، صنعت در حال تبدیل شدن به واحدهای راحت تر به متریک در طی دوره است. به عنوان مثال، یک طناب قطر 1 اینچ در متریک به 25.4 میلی متر تبدیل می شود. با استفاده از این تبدیل ، این به کل اندازه متریک تغییر می کند که تقریبا برابر با اندازه 1 “و یا 26 میلی متر است. در اندازه های کوچکتر از 5/8 ‘: قطر طناب به نزدیک به 0.5 میلی متر گرد شده است.