تنسایل یا تست کشش سیم بکسل

آزمون کشش ( تست کشش) که یکی از آزمون‌های مخرب علم مواد است که در آن یک نمونه تحت اثر کشش تک محوری تا حد شکست مورد مطالعه قرار می‌گیرد، شاید اساسی ترین نوعِ آزمون مکانیکی مواد است که می توان روی یک ماده انجام داد. تست های کشش، ساده، نسبتاً ارزان و کاملاً استاندارد هستند که با کشیدن ماده، می توان سریعا واکنش آن در برابر نیروهای اعمالی را تعیین نمود. هنگامیکه ماده کشیده می شود، به استحکام کششی و ازدیاد طول آن ماده می توان دست یافت. نتایج حاصل از آزمون به‌طور معمول برای انتخاب یک ماده به منظور کنترل کیفیت و پیش‌بینی اینکه چگونه یک ماده تحت انواع دیگری از نیروها واکنش نشان می دهد به کار می‌رود.

 

چرا تست کشش یا تست تنش را اجرا می کنیم؟

با استفاده از تست کشش می توانید درباره ی خواص ماده تا حد زیادی آشنا شوید. وقتی به کشیدن قطعه تا زمان شکستن ادامه دهید، به مشخصات کششی خوب و کاملی دست خواهید یافت. منحنی حاصله نمایانگر چگونگی واکنش ماده در برابر نیروهای اعمالی خواهد بود. حداکثر تنش بسیار مهم بوده و معمولاً در نمودار “استحکام نهایی” یا UTS نامیده می شود.

آزمون تست کشش در سیم بکسل

آزمون تست کشش در سیم بکسل عموماً در آزمایشکاههای مجهز توسط دستگاههای پیشرفته انجام میشود. از این آزمون جهت سنجش میزان تحمل سیم بکسل تحت کشش انجام میشود که هدف آن پیدا کردن میزان حداکثر تحمل سیم بکسل هنگامی که زیر فشار بار است میباشد.

در فیلم زیر یک نمونه ازانجام تست کشش یک سیم بکسل با قطر بالا را زمانی که تحت کشش دستگاه است، مشاهده میکنیم.