طریقه باز کردن طناب فولادی از روی کلاف

سیم بکسل ها  با طول معین به صورت کلاف یا روی قرقره ارائه میشوند. در هنگام باز کردن سیم بکسل از بسته بندی آن ،باید با دقت بالاییانجام شود زیرا بروز اشتباه در باز کردن سیم بکسل میتواند به آن خسارت بزند.

حلقه کردن سیم موقع باز کردن از قرقره یا کشیدن سیم بکسل از کلافی که در روی زمین قرار دارد غلط است. کشیدن حلقه در بهترین شرایط موجب عدم موازنه در طناب می شود و ممکن است پیچ خوردگی باز یا پیچ خوردگی بسته ایجاد کند که در این صورت خسارت وارده دائمی است.

برای برطرف کردن آن باید طناب در محل پیچ خوردگی بریده شود و قطعات کوتاه شده برای کار دیگری مورد استفاده قرار گیرد.

باز کردن طناب فولادی از روی قرقره آن نیازمند رویه ای صحیح و دقیق است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

 

برای باز کردن سیم بکسل از کلاف یکی از راهها این است که کلاف را روی بازکن عمودی قرار دهیم این وسیله از یک پایه با یک شافت ثابت عمودی که بر روی آن صفحه ای قرار دارد تشکیل می شود.کلاف را روی این صفحه که آزادانه قابل چرخش است قرار می دهند و با باز شدن طناب کلاف همراه با صفحه زیرین آن می چرخد.این روش مخصوصاً برای پیچیدن طناب بر روی درام مناسب می باشد.

یکی از متداولترین و آسانترین راه این است که یک نفر سر طناب را در دست بگیرد و نفر دوم کلاف را روی زمین به صورت ایستاده و در جهت مخالف نفر اول باز کند و از او دور شود.هنگام باز کردن طناب فولادی از روی قرقره ایستاده به روی درام بهتر است که طناب از بالای قرقره به بالای درام یا از پایین قرقره به پایین درام پیچیده شود.در این شیوه از اعمال خم در جهت مخالف بر روی طناب در حال نصب جلوگیری خواهد شد.

اگر طناب طوری نصب شود که خم در جهت مخالف برآن اعمال گردد،در این صورت طناب تابدار می گردد و در نتیجه کارکردن با آن سخت تر خواهد بود.