قطر واقعی سیم بکسل به یک دایره محدود است که تمام رشته ها را پوشش می دهد. این بزرگترین اندازه گیری مقطعی است که در اینجا نشان داده شده است.  شما باید اندازه گیری را با کولیس با دقت انجام دهید.

تصاویر نشان دهنده روش های صحیح و غلط اندازه گیری سیم بکسل ها با تعداد حتی رشته های بیرونی را نشان می دهد.

برای سیم بکسل استاندارد و عمومی جهت اندازه گیری قطر، صنعت در حال تبدیل شدن به واحدهای راحت تر به متریک در طی دوره است. به عنوان مثال، یک طناب قطر 1 اینچ در متریک به 25.4 میلی متر تبدیل می شود. با استفاده از این تبدیل ، این به کل اندازه متریک تغییر می کند که تقریبا برابر با اندازه 1 “و یا 26 میلی متر است. در اندازه های کوچکتر از 5/8 ‘: قطر طناب به نزدیک به 0.5 میلی متر گرد شده است.