سیم بکسل های آسانسور

6x12+7fc

8x19S+FC

8x19+IWRC

F819S FC

pawo f10

pawo819w

pawo f3

pawo f7s

pawo f7

سیم بکسل های حفاری

6X19S+FC

6X19+FC

6X19+FC LHRL

619S+FC LHRL

سیم بکسل های نتاب

19X7

18X7+FC

18x7+iws

18x19s+fc

18x19s+iws

35wx7

35x7

34wx7

18x19+FC

17x7+FC

17x7+iws

34X7+IWS

18x19w+IWS

18x19w+FC

36x7+iws

34X7+FC

سیم بکسل های فولادی

6X19+IWRC

6X19S+IWRC

6x19+IWS

6x25+IWRC

6x26ws+IWRC

6x29+IWRC

6X31ws+IWRC

6X36ws+IWRC

6x19+IWS

6x36ws+IWRC

6X37+IWRC

7x19+IWRC

سیم بکسل های کنفی

6X19+IWRC

6X19S+IWRC

6x19+IWS

6x25+IWRC

6x26ws+IWRC

6x29+IWRC

6X31ws+IWRC

6X36ws+IWRC

6x19+IWS

6x36ws+IWRC

6X37+IWRC

7x19+IWRC